Vergoldung der Fassaden Ornamente und Kirchturmkreuze

Piaristenkirche Maria Treu

Vergoldung der Fassaden Ornamente und der Kirchturmkreuze.